Kategorie: Tịnh Độ Tông

ĐẠO PHẬT

🔔 Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 🔔

Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay trôi lăn trong lục đạo, chẳng có nghiệp gì chưa tạo. 🥵 Nếu không có tâm tu hành 🤬 , đâm ra chẳng cảm thấy có ác niệm kỳ lạ khác thường; nhưng nếu phát tâm tu hành 😇 thì ý niệm đó càng nhiều…
Read more

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà (2)☀️

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà, Niết Bàn Cực Lạc của Phật A Di Đà là cõi sáng vĩnh hằng, miền an dưỡng thiêng liêng và kỳ diệu, nơi chốn của công đức trí huệ và đạo hạnh 🌈 , ở ngoài tam giới, cách xa cõi trần gian 10 tỷ thế…
Read more

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà (1) 💎

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà, 2 pháp chính làm nền tảng trợ lực trong pháp môn niệm Phật là 5️⃣ Ngũ Căn và 5️⃣ Ngũ Lực, kết hợp với nhau như gốc rễ và thân cành lá, qua 5 nhóm chung là Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ. ✅ Trong đó, Tín…
Read more

☀️ Sự nhất tâm bất loạn ☀️ ☀️

Sự nhất tâm bất loạn là Định, chúng ta thường gọi Định ấy là Niệm Phật tam-muội. 🍀 Kiến Tư phiền não chẳng còn dấy lên hiện hành nữa, đã đạt được Nhân Vô Ngã, đó là Niệm Phật tam-muội thành công. 🌈 Đã đạt đến cảnh giới ấy, lại tiến lên Pháp Vô Ngã,…
Read more

3️⃣ Lý có ba loại Bất Thoái ❓❓❓

🔴 Thứ nhất là Vị Bất Thoái, tức là địa vị chẳng bị lui sụt. 1️⃣ Chúng ta thường nói Vị Bất Thoái chính là địa vị Sơ Tín Bồ Tát trong Viên Giáo. Ngài học lớp Một, chẳng bị lùi xuống nữa. Đức Phật bảo chúng ta: Đoạn sạch tám mươi tám phẩm Kiến…
Read more

💎 Phật A Di Ðà ☀️ 🌷

Phật nguyện, Phật tu, Phật tạo thành. 💝  Vì Ngài có Tâm đức lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báu trang nghiêm khắp cả 4 cõi Tịnh Ðộ, và thu được hết thảy bậc phàm, bậc thánh ở khắp 10 phương, suốt 3 đời, đều khiến cho được đi sinh…
Read more

Chư Phật Hiện Tiền tam-muội 🌈

“Chư Phật Hiện Tiền tam-muội”: Chư Phật là A Di Đà Phật. ☀️ Như đã nói “ức Phật, niệm Phật, hiện tiền, đương lai, tất định kiến Phật” (nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật). ☀️ Niệm đến khi tâm thanh tịnh, cảm ứng Phật hiện ra trước mặt, quý…
Read more

Pháp môn Niệm Phật Bát Nhã 💥

Có công năng phá trừ 84.000 phiền não, 😇 Hủy diệt 108 ái dục, 😇 Làm nền tảng vững chắc cho 37 phẩm trợ đạo, ☸️ 🔴 Đó là con thuyền Bát Nhã đưa người niệm Phật đến cảnh giới Niết Bàn Tịnh Độ ở trong Tâm của người tu niệm, 💎 Và có diệu…
Read more

Trong kinh Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội, Phật khuyến tán: 🔊

“Pháp môn niệm Phật là pháp vi diệu thù thắng đệ nhất, mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sanh. ☀️ Đây thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ, mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết Bàn…
Read more

Trong kinh Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội, Phật Thích Ca nói: 🔔 🔔 🔔

“Chư Phật đã dùng Phật Nhãn quán sát khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sanh lành dữ không đồng đều, thấy thân tướng và cảnh giới của chúng sanh xấu tốt có sai biệt. 💯 Nhưng điểm sanh khởi chẳng rời sát na tâm sanh diệt, chỗ hội quy cũng không rời sát…
Read more