Monat: September 2022

ĐẠO PHẬT

I. BỒ TÁT LÀ GÌ?💎

Chúng ta thông thường đều được nghe xưng hiệu của Bồ tát, cho đến cũng có thể đem hai chữ Bồ tát làm lời khen tặng người khác. Vì thế, một từ Bồ tát có ấn tượng đối với một số người đã là cao quý, vĩ đại, mà cũng là bình dị gần gũi; đã là thiêng liêng không lường, cũng là giản đơn phổ thông. Kỳ thực, người chân chính hiểu được thứ lớp…
Read more

💎Mục đích của tham thiền🧘 🧘‍♂️

📌 Mục đích của Tham thiền là gì? Là muốn minh tâm kiến tánh. 📌 Cái quả minh tâm kiến tánh như thế nào? Là thấu triệt bổn nguyên, vượt ngoài tam giới, liễu thoát sanh tử, chẳng thọ hậu hữu, độ mình độ người, phổ lợi chúng sanh. 🔊 Ấy là mục đích cuối cùng…
Read more

☀️ Bản lai vô nhất vật ☀️

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, có nói về hai cách tiếp cận.💎 Một đi từ Có ✅ , và một đi từ Không ⛔️  — nằm trong hai bài kệ: 1️⃣ Bài kệ của Tổ Thần Tú là: Thân thị bồ đề thọ Tâm như minh kính đài Thời thời thường phất thức Vật sử nhá trần ai 🎏 Bản dịch của Thiền Sư Thanh Từ:…
Read more

🔔 Pháp xa lìa cả Có và Không 🔔

Tuy nhiên, chúng sinh lúc nào cũng dễ rơi vào bẫy của chữ nghĩa. 🆎 Khi Đức Phật dạy rằng cõi này là khổ, là bất như ý, là bất an… chúng ta lại dễ vin vào chữ Có. ✅ Khi Đức Phật dạy rằng cõi này vốn thật là không… chúng ta lại dễ vin vào chữ Không. ⛔️ Thế là Đức Phật lại mệt nhọc giảỉ thích rằng…
Read more