Kategorie: Vấn Đáp

ĐẠO PHẬT

Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma 🔊 “giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”.😇

❓ Hỏi: Câu tuyên bố bất hủ của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma “giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”. Xin Thượng tọa giảng cho về tâm và tánh theo Phật giáo trong câu trên? ✔️ Đáp:Bất lập văn tự không phải phế bỏ văn tự, mà không qua văn tự lời nói, gọi là pháp thiền trực tiếp; cho nên chỉ cần cái nghi tình (không biết). 🗯 Giáo ngoại…
Read more

🔊 “Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” 🔔🔔🔔

 ❓ Hỏi: Câu tuyên bố bất hủ của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma “giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”. Xin Thượng tọa giảng cho về tâm và tánh theo Phật giáo trong câu trên? 🔊 Đáp:Bất lập văn tự không phải phế bỏ văn tự, mà không qua văn tự lời nói, gọi là pháp thiền trực tiếp; cho nên chỉ cần cái nghi tình (không biết).  Giáo ngoại biệt…
Read more

THẾ NÀO GỌI LÀ SA MÔN?❓❓

https://thuvienhoasen.org/p23a36156/the-nao-goi-la-sa-mon- (16/06/2021) HỎI: Trong các năm gần đây có một số nhà sư Phật giáo tự xưng và ký tên trên các văn bản là Sa Môn mà trước đây chúng tôi chỉ được biết quý Sư thường ký tên là Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni. Vậy xin hỏi ý nghĩa của danh xưng Sa Môn là gì và làm sao để đạt được Sa Môn quả? ĐÁP: Sa-môn (śramaṇa) là một thuật ngữ đã có trước…
Read more

Niệm Phật Có Thể Thấy Phật Không

Niệm Phật Có Thể Thấy Phật Không?😍

Hỏi: Phải chăng niệm Phật thì có thể thấy Phật? Ðáp: Không thể có! 🍀 Hỏi: Nếu vậy trong chương Ðại-Thế-Chí Niệm Phật Viên-Thông có câu: „Nếu ai nhớ Phật, niệm Phật, thì bây giờ hoặc mai sau nhất định thấy Phật; chẳng cần phương tiện gì cả, tự mình lòng dạ mở khai.“ là…
Read more