Monat: Oktober 2021

ĐẠO PHẬT

Trong kinh Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội, Phật khuyến tán: 🔊

“Pháp môn niệm Phật là pháp vi diệu thù thắng đệ nhất, mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sanh. ☀️ Đây thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ, mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết Bàn…
Read more

Trong kinh Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội, Phật Thích Ca nói: 🔔 🔔 🔔

“Chư Phật đã dùng Phật Nhãn quán sát khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sanh lành dữ không đồng đều, thấy thân tướng và cảnh giới của chúng sanh xấu tốt có sai biệt. 💯 Nhưng điểm sanh khởi chẳng rời sát na tâm sanh diệt, chỗ hội quy cũng không rời sát…
Read more

Tam-muội (Samādhi) ⏺ ☀️

là tiếng Ấn Độ, dịch sang nghĩa tiếng Hán là Chánh Định. ✨ Cũng gọi là Bát Nhã tam-muội  ✨ Nhất tâm bất loạn là đại trí huệ. ☀️ Nên biết nhất tâm là Thể, trí huệ là Dụng. 💥 Nhất tâm khởi dụng là Bát Nhã. 🌷 Bát Nhã và Thiền Định có thể…
Read more

“Đơn đề thánh hiệu, trực hạ nhất tâm” ⏺ ☀️

tám chữ này phải ghi nhớ. ✔️ 1. Lấy tâm niệm làm tông, ☀️ 2. Lấy nhất tâm niệm danh hiệu Phật làm tông chỉ ☀️ Trừ một câu Phật hiệu ra, bất cứ vọng niệm gì cũng chẳng có, đó gọi là Đơn Đề! Niệm một tiếng Phật hiệu mà vẫn còn nghĩ đến…
Read more