Kategorie: Cư Sĩ tu tại nhà, Tu Sĩ xuất gia, Cương Yếu Giới Luật,

ĐẠO PHẬT

Phẩm XII: 💎Phẩm tự ngã💎

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) 155. Nếu biết tự thương mình, phải tự gắng bảo hộ; trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man Thông thường nói ba thời là đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Ở đây ba thời chỉ vào một đời người thanh niên, trung niên, lão niên. Người ta lúc thanh niên nên nỗ lực học tập,…
Read more

6️⃣ Có sáu pháp người tu sĩ cần phải giữ gìn 💎

NGƯỜI TU SĨ CẦN PHẢI GHI NHỚ LỜI PHẬT DẠY: 1- Thân thường thể hiện hạnh từ bi. 2- Miệng thường nói lời nhân từ. 3- Ý thường tâm niệm thương xót, không ôm lòng thù hận thêm bớt. 4- Chỉ nhận sự cúng dường vừa đủ. 5- Giữ gìn giới của Thánh hiền không…
Read more

💎 25 giới hạnh tức là 25 oai nghi của người tu sĩ theo đạo Phật 💎

Người tu sĩ khi bước chân vào đạo Phật phải hiểu 25 giới hạnh này. Đây là phần sơ thiện 📌 , nghĩa là 25 giới hạnh này là phần sơ thiện mà đức Phật thường nhắc đi nhắc lại cho các đệ tử của mình phải sống xa những tà nghiệp mà luật nghi…
Read more

🔊 Phải học và phải hiểu biết những phần giới luật gồm có:

1.- Thế nào là giới hạnh. 2.- Thế nào là giới đức 3.- Thế nào là giới tuệ 4.- Thế nào là giới bổn Khi chúng ta chuẩn bị bước qua giai đoạn của tu sĩ thì chúng ta phải hiểu biết 📌 4 vấn đề trên. Nếu không hiểu 4 vấn đề này thì…
Read more

🎯 Từ giả những gì mà đức Phật đã cảnh giác. ☀️

Bây giờ chúng ta làm thầy thuốc thì chúng ta phải từ bỏ, chúng ta là võ sư chúng ta cũng bỏ liền, không được làm võ sư nữa, chúng ta là một nhạc sĩ, một nhà thơ, nhà văn cũng dẹp luôn, không dùng nghề đó nữa, chúng ta là một ông thầy bùa,…
Read more

⏺ Thế nào là tỳ kheo niệm không tán loạn?❓❓

Tỳ kheo quán thân trong thân tinh cần không giải đải, ghi nhớ không quên để trừ bỏ tham ưu ở đời. ✔️ Quán ngoại thân, Quán trong thân, Quán trong thân ngoại thân tinh cần không giải đải ghi nhớ không quên để trừ bỏ các tham ưu ở đời. Quán thọ, quán tâm…
Read more