🔊 Phải học và phải hiểu biết những phần giới luật gồm có:

ĐẠO PHẬT

🔊 Phải học và phải hiểu biết những phần giới luật gồm có:

1.- Thế nào là giới hạnh.

2.- Thế nào là giới đức

3.- Thế nào là giới tuệ

4.- Thế nào là giới bổn

Khi chúng ta chuẩn bị bước qua giai đoạn của tu sĩ thì chúng ta phải hiểu biết 📌 4 vấn đề trên.

Nếu không hiểu 4 vấn đề này thì chắc chắn chúng ta sẽ không hiểu giới luật được. Đem giới bổn ra đọc để hiểu những luật của Phật dạy răn cấm chúng tỳ kheo như thế nào thì chưa đủ đâu, cho nên chúng ta phải học cho đầy đủ để biết rằng cái thân mạng của chúng ta sanh ra từ giới ✔️ thì chúng ta phải hiểu giới là sao, giới như thế nào là đúng, giới như thế nào là sai.

Như thế nào là giới hạnh, như thế nào là giới đức, như thế nào là giới tuệ, như thế nào là giới bổn. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi đó trong giáo án này để làm sáng tỏ giáo án tu tập của đạo Phật vì giới luật là ông thầy của mình nên mình phải tìm hiểu cho đầy đủ, cho rõ ràng để tin mà tu.

Mình tu đây 🔴 tu trong những hạnh, đức, tuệ thì phải tu như thế nào cho đúng chứ không khéo thì chúng ta khó mà biết được, bởi đức Phật dạy có lúc thì chúng ta phải hiểu, có lúc thì chúng ta phải dứt, nhưng có lúc thì chúng ta phải trau dồi và có lúc thì chúng ta phải tu tập.

Vậy giới luật 4️⃣ có 4 vấn đề cần thông hiểu. Giới luật là một pháp môn để chúng ta tu học cho trọn vẹn chứ nếu chúng ta không hiểu, không biết cách thì làm sao tu cho trọn vẹn được vì vậy chúng ta thường bị phạm giới.

1.- Đời sống gia đình đầy triền phược, con đường đầy bụi bặm trói buộc chằng chịt như mạng lưới, đụng đâu cũng toàn là nước mắt và khổ đau. Khi bước qua giai đoạn tu hành thì chúng ta so sánh thấy cuộc sống trong gia đình luôn luôn bị trói buộc trong thương ghét giận hờn phiền não đau khổ, toàn là nước mắt và khổ đau, không có gì gọi là hạnh phúc, sung sướng cả. Còn đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, thật rất khó cho một người còn sống trong gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc; vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình.

Đây chỉ mới khởi ý cạo bỏ râu tóc. Như bây giờ Thầy thấy khóa các thầy là mới khởi sự thôi chứ chưa có gì hết, nghĩa là chúng ta mới bắt đầu để chúng ta li cuộc sống thế gian thôi, mới cạo đầu thử thôi, chúng ta chưa phải là người xuất gia đệ tử của Phật đâu. Đây là mới thử xem chúng ta có lìa được đời sống thế gian được hay không, bước qua giai đoạn cạo tóc đắp áo cà sa có sống được đời sống giới luật, giới hạnh hay không. Đây là những cách thức để chúng ta thấy được: bắt đầu cạo râu tóc, đắp áo cà sa, rồi chúng ta làm theo kiểu như các người tu sĩ. Chúng ta thấy những hành động chúng ta làm này là giới hạnh. ☸️

Đây là câu trả lời thế nào là giới hạnh.

Chúng ta thử xem làm được không. ❓❓

Nếu chúng ta suy nghĩ chỉ có đời sống xuất gia mới phóng khoáng, mới giải thoát, còn đời sống trong gia đình thì không thể nào giải thoát được, cho nên bây giờ mình làm các việc như cạo tóc râu, mặc y ca sa, rồi sống đời sống của các vị tu sĩ không nhà cửa, không gia đình. Còn nếu mình thấy đời sống như thế khổ quá, sống chỉ 3 y 1 bát, sống không gia đình, không tài sản, không có gì cả mà sống cực khổ quá trời, đi xin sợ không ai cho ăn chắc chắn chết đói, thôi mình về gia đình dù sao cũng có cơm gạo, khi ăn lại không có bát đĩa muỗng nĩa phải bốc tay thiếu vệ sinh, rồi phải tự mình rửa bát, giặt y. Có tư tưởng suy nghĩ như thế là đã sống không đúng giới hạnh xuất gia. Vì đây là bắt đầu hành động sống để li, để xả bỏ hết những cái thế gian. Nếu than thở như vậy thì chắc chắn mình sống không được rồi. Mà sống không được thì giới hạnh đầu tiên của người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không tài sản không thực hiện được. Không thực hiện được thì không tu qua giai đoạn hai được. ❗️❗️

Cho nên bắt đầu qua đây chúng ta đã thấy giới hạnh của chúng ta là ở đó, chứ không phải như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm… cái đó còn xa lắm, còn bây giờ chúng ta mới bước vào lộ trình này đời sống chúng ta là như vậy, là giới hạnh ngay tức khắc liền.

Sau một thời gian tư duy, suy nghĩ kỹ lưỡng, người ấy chính thức từ bỏ tài sản nhỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ bà con quyến thuộc lớn, bây giờ mới thực sự cạo bỏ râu tóc xuất gia, từ bỏ gia đình sống không nhà cửa, sống theo các vị khất sĩ, tự lo cho mình đúng hạnh giải thoát để làm chủ cuộc sống, làm chủ luân hồi. Đó là giới hạnh. ✅

Hiểu như vậy quý thầy mới biết được bắt đầu 🟢 là phải có giới hạnh. Còn đợi chúng ta học giới rồi giữ gìn không cho phạm thì chuyện đó là chuyện sau xa nữa, còn bây giờ chúng ta có giới hạnh ngay.

Sau khi đã xuất gia xong, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha. ✔️

Đây bắt đầu học giới bổn rồi lấy nó mà chế ngự, còn hồi nãy là chúng ta sống với giới hạnh. Sau khi đã xuất gia rồi chúng ta phải học giới bổn để biết giới luật từ đó mới tăng thêm giới hạnh của chúng ta. Tức là hành động sống của chúng ta như thế nào cho đúng với oai nghi tế hạnh của người tu sĩ. ☸️

Người ta học giới bổn ✔️ Patimokkha mà ⛔️ không học giới hạnh nên người ta phạm giới hạnh hết, nói chung các tu sĩ của chúng ta bây giờ phạm giới hạnh, giới đức, giới tuệ hết chỉ còn giới bổn họ nói vanh vách, họ thuộc làu làu rồi nói thôi.

Bây giờ nhờ giới bổn mà thực hiện được giới hạnh thân hành cho nên chúng ta tiến tới nữa để chúng ta thực hiện giới đức và giới tuệ, thấy sự nguy hiểm của các lổi nhỏ nhặt, bởi vì khi mình học được giới bổn thì mình mới thấy được sự nguy hiểm trong những lổi nhỏ nhặt của chúng ta. Thọ trì và học tập trong giới học ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp lần lần thanh tịnh do chúng ta sợ những lổi nhỏ nhặt đó mà chúng ta cố gắng giữ gìn trong giới bổn vì vậy mà trong những hành động của ý, của thân, của khẩu lần lần thanh tịnh. Nó thanh tịnh ☀️ tức là nó trở thành giới hạnh của thân, của khẩu, của ý.

  • Khi hành động thân khẩu ý thanh tịnh thì giới hạnh của chúng ta đã tròn đầy, oai nghi tế hạnh chúng ta rất tốt vì mỗi lần thân của chúng ta động dụng thì đó là động dụng của hành động giới luật;
  • miệng chúng ta nói ra điều gì thì nói ra trong giới luật, không nghịch lại giới luật;
  • ý chúng ta khởi nghĩ điều gì thì hành động khởi nghĩ đó cũng nằm trong hạnh của giới luật nên thân khẩu ý nghiệp của chúng ta lần lần thanh tịnh. Sinh hoạt trong sạch giới hạnh cụ túc, lúc đó sinh hoạt hằng ngày do thân khẩu ý chúng ta bắt đầu đầy đủ trọn vẹn những giới hạnh; thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và thiểu dục tri túc.

Đây là phần giới thiệu chuẩn bị cho đời sống xuất gia của người mới bắt đầu vào lộ trình thứ hai của đạo Phật nhưng nó cũng là giới hạnh của vị tu sĩ phần thứ nhất trong đạo Phật. Nghĩa là giới hạnh đầu tiên mà chúng ta phải thấy là nó thực hiện qua các điều kiện này, nó là phấn thứ nhất của giới hạnh của đạo Phật.

Khi đã xuất gia xong thì vị tỳ kheo giới hạnh phải được học đầy đủ, nghĩa là bây giờ chúng ta đã xuất gia xong rồi thì chúng ta phải siêng năng như ở trên đã giới thiệu những điều kiện như vậy để chúng ta rõ. Giới luật 🟡 đâu phải chỉ có một hai giới, mà nó nhiều, 250 giới cho tăng, 349 giới cho ni, do đó chúng ta phải học cho thuộc, biết từng lổi nhỏ lổi lớn. Do sự học hỏi cho đầy đủ đó mà chúng ta mới thấy được giới, vì vậy toàn bộ hành động 💯 của chúng ta luôn luôn nằm trong các giới.

Vậy giới hạnh đầy đủ như thế nào, tức giới hạnh cụ túc phải làm gì, phải như thế nào, tức giới hạnh cụ túc là gì. ❓❓

  • Bây giờ chúng ta phải học cho biết giới hạnh cụ túc như thế nào vì trong giới bổn không nói mà chỉ kê ra các lổi này lổi kia chứ không nói giới hạnh, nhưng ở đây chúng ta phải học các giới hạnh.
  • muốn giới hạnh đầy đủ thì phải học như thế nào, nếu không học đầy đủ thì chúng ta biết đâu mà hành động cho đúng giới hạnh.
  • Nếu chúng ta hành động toàn bộ trong giới bổn hết thì trong giới bổn không phân biệt ra từng phần giới đức, giới tuệ, giới hạnh, mà những giới đức giới tuệ giới hạnh đâu giống nhau, nên chúng ta phải phân loại ra giới hạnh nằm trong những vị trí nào, rồi giới đức nằm trong những vị trí nào, giới tuệ nằm trong những vị trí nào để chúng ta thực hiện con đường tu tập, chứ 💥 nếu không phân biệt thì chúng ta không biết đường tu tập. 💥

Chúng ta sống trong giới luật của Phật, lấy giới luật làm thầy của mình mà mình không rõ ông thầy đó thì mình tu cái gì đây. (còn tiếp) 🙏

Trích từ: TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC, GIÁO ÁN TU ĐẠO PHẬT https://nguyenthuychonnhu.net/index.php/bdt/506-ghcnts

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert