Autor: PHẬT PHÁP TẠI GIA

ĐẠO PHẬT

🔴 Chứng Đạo Ca Trực chỉ đề cương💎

1 Ai có biết ! Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo Vọng không trừ, tưởng chẳng cầu chân Tánh của vô minh và Phật tánh không hai Phật tánh ấy ! Chính là thật tánh của vô minh đấy ! Thân ảo hóa với Pháp thân cũng vậy Ảo hóa thân là hiện tượng…
Read more

🔔 Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương4️⃣2️⃣

Kinh tựa Sau khi Ðức Thế-Tôn thành Ðạo, Ngài suy nghĩ rằng: “Xa lìa dục vọng, được sự tịch tịnh, là thù-thắng nhất!” Rồi Ngài trụ trong Ðại Thiền-định mà hàng phục ma đạo. Tại vườn Lộc-dã, Ngài chuyển Pháp-luân Tứ Ðế, độ nhóm năm người của Tôn giả Kiều-Trần-Như đều chứng được Ðạo quả.…
Read more

IV. BỒ TÁT HẠNH PHẢI NHƯ THẾ NÀO?🔔

Được người gọi là Bồ tát là rất dễ dàng, chính mình muốn được gọi là Bồ tát cũng rất dễ dàng, nhưng muốn chân chính làm đến hành vi của Bồ tát thì khó lắm! ❗️❗️ Bồ tát tuy phân chia ra phàm phu và Hiền Thánh, không cần Bồ tát mới phát tâm làm được như Bồ tát thánh vị, nhưng mục tiêu của Bồ tát hạnh vẫn là một, ước vọng của Bồ tát đạo là tương đồng. ✅ Chúng ta tuy chưa từng đạt đến mục…
Read more

III. NĂM MƯƠI HAI CẤP BẬC BỒ TÁT 💥

Trong các kinh Đại thừa Bồ tát Giới có đề cập đến cấp bậc của Bồ tát, chỉ có Kinh Phạm Võng và Kinh Anh Lạc. Kinh Phạm Võng quyển thượng lấy Tập chủng tánh, Trưởng dưỡng tánh và Tánh chủng tánh, Bất khả hoại tánh, Đạo chủng tánh, Chánh pháp tánh để nói về cấp bậc thứ lớp của Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Phật địa; và Thập phát thú, Thập trưởng…
Read more

II. CẤP BẬC CỦA BỒ TÁT 🌈

Chính vì cái nhân thành Phật là Bồ tát đạo rất dài, rất xa, vì thế trong kinh Phật phân nó ra thành giai đoạn và thứ bậc. Cách phân biệt về cấp bậc của Bồ tát, theo Tông Thiên Thai gồm có bốn loại: Tạng, Thông, Biệt, Viên.  Bồ tát của Tạng giáo ✨  thuộc loại căn khí nhỏ, không có phân cấp bậc. Nếu muốn luận về…
Read more

I. BỒ TÁT LÀ GÌ?💎

Chúng ta thông thường đều được nghe xưng hiệu của Bồ tát, cho đến cũng có thể đem hai chữ Bồ tát làm lời khen tặng người khác. Vì thế, một từ Bồ tát có ấn tượng đối với một số người đã là cao quý, vĩ đại, mà cũng là bình dị gần gũi; đã là thiêng liêng không lường, cũng là giản đơn phổ thông. Kỳ thực, người chân chính hiểu được thứ lớp…
Read more

💎Mục đích của tham thiền🧘 🧘‍♂️

📌 Mục đích của Tham thiền là gì? Là muốn minh tâm kiến tánh. 📌 Cái quả minh tâm kiến tánh như thế nào? Là thấu triệt bổn nguyên, vượt ngoài tam giới, liễu thoát sanh tử, chẳng thọ hậu hữu, độ mình độ người, phổ lợi chúng sanh. 🔊 Ấy là mục đích cuối cùng…
Read more

☀️ Bản lai vô nhất vật ☀️

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, có nói về hai cách tiếp cận.💎 Một đi từ Có ✅ , và một đi từ Không ⛔️  — nằm trong hai bài kệ: 1️⃣ Bài kệ của Tổ Thần Tú là: Thân thị bồ đề thọ Tâm như minh kính đài Thời thời thường phất thức Vật sử nhá trần ai 🎏 Bản dịch của Thiền Sư Thanh Từ:…
Read more

🔔 Pháp xa lìa cả Có và Không 🔔

Tuy nhiên, chúng sinh lúc nào cũng dễ rơi vào bẫy của chữ nghĩa. 🆎 Khi Đức Phật dạy rằng cõi này là khổ, là bất như ý, là bất an… chúng ta lại dễ vin vào chữ Có. ✅ Khi Đức Phật dạy rằng cõi này vốn thật là không… chúng ta lại dễ vin vào chữ Không. ⛔️ Thế là Đức Phật lại mệt nhọc giảỉ thích rằng…
Read more

💎 Mục đích của tham thiền 💎

Mục đích của Tham thiền là gì? Là muốn minh tâm kiến tánh. ☀️ Cái quả minh tâm kiến tánh như thế nào? Là thấu triệt bổn nguyên, vượt ngoài tam giới, liễu thoát sanh tử, chẳng thọ hậu hữu, độ mình độ người, phổ lợi chúng sanh. 🌈 💥 Ấy là mục đích cuối…
Read more