Kategorie: Tam Thừa

ĐẠO PHẬT

💥 Đại ý của 4 Thừa 💥

Chữ Phật còn thuộc giả danh, huống là bốn thừa ư! Nhưng đức Phật đại bi cứu thế, phương tiện độ sanh, vì tùy căn cơ sâu cạn của chúng sanh nên giả thiết đủ thứ ngôn giáo pháp môn dùng để tu tập, theo thời ứng cơ, tùy nghi lập giáo, như lương y…
Read more

Sau khi xuất gia rồi 22

Sau khi xuất gia rồi 2/2🌼🍀☀️

Ðể bảo đảm có được chánh niệm ở giây phút lâm chung: ✔️ Bình thường mình cần phải uống thuốc „A-Di-Ðà Phật“; nếu không, chết rồi chẳng biết về đâu! Lúc đi, đứng, nằm, ngồi: 💝 Phải luôn thể hội Phật pháp, giác ngộ đạo lý; vậy mới không uổng phí thời gian. Thời gian…
Read more

Sau khi xuất gia rồi 12

Sau khi xuất gia rồi 1/2👼💎💯

Trong chùa vẫn có kẻ nói chuyện thị phi. Song le, bạn đừng cùng bọn họ nói thị phi là đủ. Ðừng nên cứ mở miệng là thị phi hoài. Kẻ nào nói phiếm, lẻo mép về chuyện người khác, thì y là kẻ thị phi. Hễ có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy lạy…
Read more

Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật

Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật?🙇🙏

Là luôn nhớ tưởng và xưng niệm Danh Hiệu Phật một cách nghiêm mật và khẩn thiết, với tất cả sự thành kính và từ ái, không xen tạp, không giải đãi, không ngừng nghỉ, không mong cầu. 🙏 Khế cơ!👌 Có rất nhiều phương pháp trì niệm danh hiệu Phật, tùy căn cơ và…
Read more