Monat: August 2020

ĐẠO PHẬT

Sự nhất tâm bất loạn

Sự nhất tâm bất loạn 💯 ☀️

Là Định, chúng ta thường gọi Định ấy là Niệm Phật tam-muội. ✨ Kiến Tư phiền não chẳng còn dấy lên hiện hành nữa, đã đạt được Nhân Vô Ngã, đó là Niệm Phật tam-muội thành công. 🌟 Đã đạt đến cảnh giới ấy, lại tiến lên Pháp Vô Ngã, chứng Pháp Vô Ngã thì…
Read more

A Di Đà Phật

A Di Đà Phật ☀️💖

Quả thật từ trước đến nay chưa hề rời khỏi Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng trọn hư không, khắp pháp giới, không nơi đâu A Di Đà Phật chẳng hiện thân. Chỗ nào có cảm, A Di Đà Phật liền hiện thân nơi đó, Phật có ứng, cảm ứng đạo giao! 💝 A…
Read more

“Vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn”

“Vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn”💎

Đều chẳng trái nghịch những đạo lý này. Trong các tông phái, nếu chúng ta quy nạp lại, có thể nói là 🍀 có ba tông phái, 🍀 những tông phái [quy nạp] này mang tánh chất là khoa mục chung. Thứ nhất là Luật Tông, bất cứ tông phái Hiển hay Mật nào cũng…
Read more

Nhất Chân pháp giới

Nhất Chân pháp giới 💯

Pháp giới chỉ có một, pháp giới chỉ có chân thật, chẳng có hư vọng. Do vậy gọi là Nhất Chân. 🥇 Một là chân, hai là hư vọng. Vì thế, Hoa Nghiêm nói Nhất Chân. Kinh A Di Đà nói đến nhất tâm bất loạn, cũng là nói đến nhất: 👆 Nhất tâm là…
Read more

Có tâm là phàm phu 🤬, vô tâm là Phật 😇

Có tâm là phàm phu 🤬, vô tâm là Phật 😇

Nếu quý vị hiểu lầm ý nghĩa “vô tâm”: Từ nay trở đi, cái gì cũng chẳng suy nghĩ, cái gì cũng chẳng nghĩ tới, như vậy sẽ trở thành Vô Tưởng Định! ⛔️ Vô Tưởng Định có được hay không? Không được! Quả báo của Vô Tưởng Định là Tứ Thiền Thiên, vẫn luân…
Read more

Tâm Phật bình đẳng, 😇 tâm phàm phu chẳng bình đẳng 🤬

Tâm Phật bình đẳng 😇, tâm phàm phu chẳng bình đẳng🤬

Phàm phu có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng; do vậy, tâm họ chẳng bình đẳng. 😖 🤣 🥶 Trong hết thảy vạn pháp, họ có [quan niệm] tốt, xấu, có ưa thích, có chán ghét, đó là tâm phàm phu. 🌗 🌘 🌑 Phật không có phân biệt, chấp trước, cho nên trong hết…
Read more

Sửa đổi cho đúng như thế nào

Sửa đổi cho đúng như thế nào?💡

Trong hết thảy cảnh giới, ta đối xử bằng cái tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh. 💯 Làm không được ư? Thấy điều gì ưa thích, A Di Đà Phật!   Thấy điều gì chán ghét, A Di Đà Phật!    Mọi người đều là A Di Đà Phật.   A Di Đà Phật là bình đẳng. Chẳng…
Read more