Thế nào là Ngũ trược ác thế

Thế nào là Ngũ trược ác thế? 🔥

Ngũ trược ác thế là 5 thứ nhơ đục ở cõi thế gian Ta Bà khổ lụy và hiểm ác: – Thời đại biến đổi không ngừng (kiếp trược) – Sự thấy biết sai lầm, tà bậy (kiến trược) – Những si mê, tham đắm, thù hận (phiền não trược) – Sự luân hồi sanh…
Read more