Schlagwort: Tự Tánh Phật

ĐẠO PHẬT

“Ức Phật, niệm Phật”

“Ức Phật, niệm Phật” 💯🙏

Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: “Ức Phật, niệm Phật”, nhớ đến Phật, trong tâm ta tưởng Phật, tuy miệng ta không niệm, trong tâm ta tưởng là được! ✔️ “Hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật”, những câu kinh văn này hết sức khẳng định, nhất định thấy Phật! 💯 Do vậy, ức…
Read more

Phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng

Phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng 😇🙏

Bồ-đề có nghĩa là Chánh giác. 🙏 Thấu rõ! 🔮 Phát Bồ-đề tâm là phát tâm giác ngộ không mê lầm, nhìn thấu rõ thật tướng của vũ trụ nhân sanh (chư pháp thật tướng / pháp giới tính) : tất cả sự vật là do “trùng trùng duyên khởi”, sanh diệt biến hóa theo…
Read more