Tam Học 😇 😶 💎

ĐẠO PHẬT

Tam Học 😇 😶 💎

Tam Học

Giới là những điều răn cấm của Phật dạy, để tránh vướng mắc vào lầm lỗi.

Định, thuộc về tâm linh, là giữ tâm cho chuyên nhất, không để bị loạn náo bởi vọng tưởng điên đảo hoặc ngoại cảnh chi phối.

Huệ là sự nhận thức sáng suốt, trí tuệ chiếu soi, hướng về chân lý.

Nếu nói về Pháp thân,

  • Giới Định Huệ được hiểu như sau: 3 nghiệp thân khẩu ý (hành động, lời nói, ý nghĩ) xa lìa tất cả tội lỗi, gọi là Giới.
  • Chân tâm xa lìa tất cả vọng niệm, gọi là Định.
  • Chân trí sáng suốt chiếu soi, nhận hiểu rõ tất cả các pháp, gọi là Huệ.

Giới Niệm Định Huệ

  • 4 món Ba La Mật vô cùng vi diệu của người tu trì theo pháp môn Niệm Phật. Người tu học phải giữ giới thanh tịnh, trì niệm danh hiệu Phật để chuyên nhất tâm tưởng, buông bỏ vạn duyên bên ngoài, diệt trừ mọi phiền não bên trong, đạt đến cảnh giới an lạc của Phật Trí vô thượng.

Giới là vị thầy hộ trì cho pháp thân, giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh.

Định là cửa vào Thánh Trí, tiến đến cảnh giới nhất niệm, đó là niệm tưởng A Di Đà.

Huệ là ngôi nhà Kim Cang Thánh Trí, viên ngọc Ma Ni ngời chiếu, giòng suối Tâm an lạc tịch tĩnh.

Niệm là trái tim ánh sáng huyền nhiệm của 4 chữ A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn, là mấu chốt đan kết và tương hợp giữa 3 điểm vô thượng Giới Định Huệ:

– Niệm ở giữa Giới và Định (Giới-Niệm-Định)

– Niệm ở giữa Định và Huệ (Định-Niệm-Huệ)

– Niệm ở giữa Huệ và Giới (Huệ-Niệm-Giới) 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert