Schlagwort: Giác-Chánh-Tịnh

ĐẠO PHẬT

🔊Lê Anh Tú với ☸️ pd Thích Minh Tuệ ☸️

Một công dân Việt Nam tự phát nguyện 💖, tự hành Giới 💖 theo gót chân Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời đại ngày nay vào thế kỷ 2️⃣1️⃣ là một chuyện rất hiếm hoi, đạo hữu Thích Minh Tuệ vừa hiểu Giáo Lý vừa có Hành Sự lại thật không dễ có, không…
Read more

🌟Quy Y Pháp – dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi🌟

Pháp là gì ❓ Bất kể gì có thể thấy qua bằng các 6️⃣ giác quan, đó là Pháp. Cũng bất kể gì không thể thấy qua bằng các 6️⃣ giác quan, đó cũng là Pháp. Nói chung: 🔊 chi chi, bất kể gì gì, đều là Pháp. ☀️ Trong ☸️ Phật Môn, có Pháp…
Read more

🔔 Hồi quang phản chiếu & Phản quan tự kỷ 🔔 🔔

“Hồi quang phản chiếu”. ☀️ Chữ “hồi” là quay lại, “quang” là ánh sáng, “phản” là trở lại, “chiếu” là soi sáng. “Hồi quang phản chiếu” tức là quay ánh sáng trở lại, soi rọi chính mình. Hồi quang phản chiếu có tánh cách kỳ đặc dành cho bậc thượng cơ, nhất là những vị tu…
Read more

“Trạch thiện cố chấp”

“Trạch thiện cố chấp” 😇

là chọn lấy điều lành để chấp trước. ✅ Đó là nói với những kẻ sơ học. 😳 Thiện là gì ? ❓ ❓ Tâm địa thanh tịnh là thiện. Tâm địa bình đẳng là thiện, lìa tham, sân, si, mạn là thiện. Chúng ta đối với Phật, Bồ Tát rất cung kính, cung kính…
Read more

Kinh A Di Đà là đốn giáo 📖

Lại còn là tột bậc trong Đốn* Giáo, “chí viên, chí đốn”, vì sao? Từ một ngày đến bảy ngày có thể thành tựu. 💯 Quý vị nghĩ xem: Có pháp môn nào có thể thành công trong bảy ngày? Chỉ có pháp môn này là bảy ngày thành công. 💖 Sự thành công ấy…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2)

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2) 🙏

Khuyên phát nguyện Vãng Sanh lần thứ II Xá Lợi Phất ơi! Ta thấy lợi thế, cho nên nói thế, nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi, thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Lời khuyến tín của Chư Phật ở Phương Đông Xá Lợi Phất ơi! Như ta ngày nay khen sự…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2)

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2) 🙏

Kỳ Viên Đại Hội Ðúng thực như thế, chính tôi được nghe: Một thời bấy giờ, tại nước Xá Vệ, Phật ở trong vườn ông Cấp Cô Ðộc, có những cây của Thái Tử Kỳ Ðà. Thanh Văn Chúng Cùng với các bậc đại tỳ khưu tăng, có một ngàn hai trăm năm mươi vị.…
Read more

Tam vô lậu học

Tam học👍

Theo Phật phải học Phật, học Phật có ba môn: “Giới, Ðịnh, Huệ”, giống như 3 chân cái đỉnh trầm, gãy một chân thành đồ vô dụng; người tam học thiếu một môn cũng là người vô dụng. Học đủ 3 môn áp dụng vào đời sống của mình và của người, gọi là thành…
Read more

Tự giác

Tự giác 👼

Hiện thời chúng ta chẳng hiểu rõ chính mình, tự mê. Đã hiểu rõ chính mình thì gọi là “tự giác”. Tự tâm giữ lấy tâm! Tự giác đạt đến mức viên mãn nhất, rốt ráo nhất chính là thấu hiểu tự tâm. Toàn bộ sự tu học trong Phật pháp bao gồm trong hai…
Read more