Lực dụng của Bốn Cõi ở Cực Lạc

ĐẠO PHẬT

Lực dụng của Bốn Cõi ở Cực Lạc

Lực dụng của Bốn Cõi ở Cực Lạc

Sinh sang Tịnh Ðộ lên ngôi Bất Thoái là cái điểm lực dụng. 🍀

Sinh sang Tịnh Ðộ thì có bốn cõi (1. Ðồng Cư 2. Phương Tiện Hữu Dư 3. Thực Báo Nghiêm 4. Thường Tịch Quang) 🌈

Mỗi cõi đều có 9 phẩm ( 1. thượng thượng 2. thượng trung 3. thượng hạ 4. trung thượng 5. trung trung 6. trung hạ 7. hạ thương 8. hạ trung 9. hạ hạ)  để cho 3 hạng người được sinh sang (thượng bối, trung bối và hạ bối – thượng căn, trung căn, hạ căn )✨

1) Người nào niệm Phật mà chưa đoạn trừ được Kiến Hoặc (là bị nhiều thành kiến, tà kiến làm cho tâm mê hoặc vì tin theo các thuyết của các đạo tà, ma, thần, quỷ, các học thuyết của các chủ nghĩa sai lầm)  và Tư Hoặc (là bị các phiền não là: tham, sân, si, mạn, nghi v.v… làm cho tâm mê hoặc), những người này chia làm 3 hạng, tùy theo tâm người nào tán loạn hay là tâm yên định, sẽ sinh sang 9 phẩm ở cõi Ðồng Cư (cõi này có cả phàm và thánh cùng ở chung với nhau). 🙏

2) Người nào niệm Phật đến thời kỳ Sự nhất tâm bất loạn thì Kiến hoặc và Tư hoặc tự nó đã tiêu tan hết rồi, sẽ được sinh sang cõi Phương Tiện Hữu Dư (cõi này riêng cho các vị Thanh Văn, Duyên Giác). 🙏

3) Người nào niệm Phật đến thời kỳ Lý nhất tâm bất loạn, đã phá tan được từ một phẩm cho đến 41 phẩm vô minh, sẽ được sinh sang cõi Thực Báo Trang Nghiêm, có khi chứng được một phần ở cõi Thường Tịch Quang (cõi này riêng cho Báo Thân Phật và các vị đại Bồ Tát). 🙏

4) Người nào niệm Phật đã phá tan hết 42 phẩm Vô Minh thời được sinh lên Thượng Thượng Phẩm ở cõi Thực Báo Trang Nghiêm, hay là ở cõi rốt ráo Thường Tịch Quang (cõi này riêng của Báo Thân Phật và Pháp Thân Phật). 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert