Lễ 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

ĐẠO PHẬT

Lễ 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

Lễ 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

(Hãy thành tâm Niệm Phật và chỉ biết Niệm Phật) 🙏

Đệ tử chúng đẳng, chí tâm đảnh lễ Đấng Đại Từ Tôn, Đại Từ Đại Bi.

Nguyện thứ 1: Cõi nước không có ác đạo

Nguyện thứ 2: Chẳng đọa đường ác

Nguyện thứ 3: Thân đều như Kim Sắc

Nguyện thứ 4: Đủ 32 Tướng

Nguyện thứ 5: Thân không có sai khác

Nguyện thứ 6: Đắc Túc Mạng Thông

Nguyện thứ 7: Đắc Thiên Nhãn Thông

Nguyện thứ 8: Đắc Thiên Nhĩ Thông

Nguyện thứ 9: Đắc Tha Tâm Thông

Nguyện thứ 10: Đắc Thần Túc Thông

Nguyện thứ 11: Cúng dường khắp Chư Phật

Nguyện thứ 12: Quyết định Thành Chánh Giác

Nguyện thứ 13: Quang Minh Vô Lượng

Nguyện thứ 14: Quang Minh soi đến được an vui

Nguyện thứ 15: Thọ Mạng Vô Lượng

Nguyện thứ 16: Thanh Văn vô số

Nguyện thứ 17: Chư Phật khen ngợi

Nguyện thứ 18: 10 Niệm ắt Vãng Sanh

Nguyện thứ 19: Nghe Tên phát tâm

Nguyện thứ 20: Lâm chung tiếp dẫn

Nguyện thứ 21: Sám hối được Vãng Sanh

Nguyện thứ 22: Nước không Nữ Nhân

Nguyện thứ 23: Chán thân nữ, chuyển thân nam

Nguyện thứ 24: Liên Hoa hóa sanh

Nguyện thứ 25: Trời Người lễ kính

Nguyện thứ 26: Nghe Tên được phước

Nguyện thứ 27: Tu Hạnh Nguyện thù thắng

Nguyện thứ 28: Nước không Sự Bất Thiện

Nguyện thứ 29: Trụ Chánh Định Tụ

Nguyện thứ 30: Vui như Lậu Tận

Nguyện thứ 31: Chẳng tham chấp Thân

Nguyện thứ 32: Thân Na-La-Diên

Nguyện thứ 33: Quang Minh, Trí Huệ, Biện Tài

Nguyện thứ 34: Khéo bàn Pháp Yếu

Nguyện thứ 35: Nhất Sanh Bổ Xứ

Nguyện thứ 36: Giáo Hoá tùy ý

Nguyện thứ 37: Quần áo, thức ăn tự đến

Nguyện thứ 38: Ứng Niệm Thọ Cúng

Nguyện thứ 39: Trang Nghiêm Vô Lượng

Nguyện thứ 40: Cây vô lượng sắc

Nguyện thứ 41: Nơi Cây hiện Cõi Phật

Nguyện thứ 42: Chiếu tột 10 Phương

Nguyện thứ 43: Hương báu xông khắp

Nguyện thứ 44: Phổ Đẳng Tam Muội

Nguyện thứ 45: Trong Định Cúng Phật

Nguyện thứ 46: Đắc Đà-Ra-Ni

Nguyện thứ 47: Nghe Danh đắc Nhẫn

Nguyện thứ 48: Chứng Bất Thoái ngay trong hiện đời

                                                             o0o

Hồi hướng

Nguyện đem công đức nầy

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên báo bốn trọng Ân

Dưới cứu Ba đường khổ

Nếu có kẻ thấy nghe

Tất phát Bồ Đề Tâm

Đến khi mạng nầy hết

Đồng sanh Cực Lạc Quốc

o0o

Nam Mô A Di Đà Phật. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert