3 Lần khuyến dẫn nên Phát Nguyện Sanh Về 🗣🌞🎆

ĐẠO PHẬT

3 Lần khuyến dẫn nên Phát Nguyện Sanh Về 🗣🌞🎆

3 Lần khuyến dẫn nên Phát Nguyện Sanh Về

Trong bản Kinh A Di Đà, Phật đã 3 lần khuyến tấn người tu theo pháp Niệm Phật, là phải chí thành phát nguyện sanh về cõi nước đó. Phật đã 3 lần ân cần như vậy, thì mình phải khẩn thành sám hối 3 lần mỗi đêm ngày để sớm tiêu trừ nghiệp chướng, chân thành hướng nguyện sanh về cõi Tây phương Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà. 🗣 🙏

Đức Phật đã thấy rõ được sự lợi ích của thế giới Cực Lạc48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Ngài rất hiểu rõ cái tâm thể của chúng sanh trong thời Mạt pháp. Cho nên, ngài đã khuyến dẫn những lời như thế, để chúng sanh theo đó mà phát tâm tu hành, có nơi chốn an vui làm cứu cánh để hướng nguyện sanh về.

Vì vậy, khi chúng ta đã nghe được điều nầy, đã hiểu được điều nầy, đã tin vào lời Phật nói, thì hãy mau sớm tu hành, nắm giữ lấy Danh Hiệu Phật A Di Đà mà thọ trì. 💯 🙏

 • Phải chân thành phát nguyện, cầu sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, để được gần gũi các bậc Thượng Thiện Nhân (Thượng Thiện Nhân, có nghĩa là Bậc Thiện Lành Đệ Nhất, đó là các vị Đại A La Hán, các vị Đại Bồ Tát thuộc hàng Đệ tử Nhất Sanh Bổ Xứ của Chư Phật). 🙏

Khó nhưng vẫn có thể làm được! 🌼

Chẳng thể vì chút ít phước lành đã tích tập từ nhiều kiếp trước và một chút ít công đức đã tu tạo trong kiếp nầy, mà có thể được sanh về cõi nước đó. Muốn được sanh về Cực Lạc thì phải chí tâm tu hành Lục Niệmthiết tha nguyện về. 🙏

Lục Niệm là 6 pháp tưởng niệm:

 • Tinh tấn trì niệm danh hiệu A Di Đà
 • Luôn tưởng nhớ đến chánh pháp của Phật
 • Tưởng niệm đến các hàng Thánh chúng
 • Thực hành hạnh bố thí
 • Giữ gìn giới thể nghiêm mật
 • Thường luôn tưởng niệm đến các điều lành và các cõi lành. 🙏

Cùng với việc tinh tấn tu trì Lục Niệm, người niệm Phật phải thiết thathành tâm cầu nguyện để được sanh về cõi nước Tịnh Độ. 🙏

Có Chân Tín, có Chân Nguyện 🔥

Nguyện rất là quan trọng để tâm thể nương theo đó mà hướng về. Dù cho kiếp nầy mình có tu chứng Nhất Tâm Bất Loạn nhưng nếu mình không phát nguyện chân thành thì cũng chẳng được sanh về Cực Lạc.

 • Phát nguyện thì sẽ được sanh về
 • Sẽ phát nguyện thì sẽ được sanh về
 • Không phát nguyện thì sẽ không bao giờ được sanh về
 • Khi đã được sanh về, thì sẽ chẳng bao giờ bị thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề ở cõi đó. Hãy tin tưởng vững chắc như vậy mà chấp trì danh hiệu Phật, phát nguyện sanh về cõi Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà. 🙏

Nguyện là những điều ước muốn thiêng liêng được ghi tạc sâu xa ở trong lòng, và tâm tưởng của người phát nguyện ngày đêm thiết tha mong cầu để thực hiện các điều nguyện ước đó. 🙏

Có Chân Tín và Chân Nguyện tức có Chân Hạnh 🌈

Đồng thời, người tu trì theo pháp niệm Phật phải phát khởi niềm tin thật dũng mãnh, phát tâm Bồ Đề vô thượng, tu tập theo hạnh của Phật và chư đại Bồ Tát, như vậy mới tương ứng với Bản Nguyện Bi Trí của Phật A Di Đà. 🙏

Thật Sự làm Phật Sự! 💯 💝

Nay, đã được nghe những lời Phật nói, đã hiểu rõ những lời Phật nói, thì hãy tin chắc vào pháp môn nầy: 💯 🙏

 • Tin thật có thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà ở phương Tây
 • Tin thật có cõi Tịnh Độ ở trong tâm mình
 • Tin vào khả năng chính mình cũng có thể thành Phật nương nhờ ở sự hộ trì của Chư Phật mười phương
 • Tin vào lý nhân quảluật nghiệp báo
 • Tin vào 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, tinh tấn trì niệm câu Phật hiệu A Di Đà cho đến Nhất Tâm Bất Loạn. 🙏
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert